Forslag fra Bestyrelsen til vedtægtsændringer

Bestyrelsen har været igennem foreningens vedtægter med henblik til at få dem optimeret og være mere nutidige. Bestyrelsen stiller derfor med en række forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling d. 09.03.2023.

Nogle vil gælde, hvis de vedtages på den ordinære generalforsamling 09.03.2023 og nogle vil for fairness skyld først gælde fra den næste ordinære generalforsamling i 2024.

FORSLAG 1 (gælder fra 2023)

Jf. §5, stk. 2, så er det kun defineret at den årlige generalforsamling afholdes inden den ordinære generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Men da der er en del formaliteter, der skal være på plads, efter at Fanafdelingen har valgt en Fanrepræsentant, så skal dette præciseres.

Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændring:

Nuværende:

 • §5, stk. 2
  Generalforsamlingen afholdes en gang årligt og afholdes inden den ordinære generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Ændres til:

 • §5, stk. 2
  Generalforsamlingen afholdes en gang årligt og afholdes inden den ordinære generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S og inden for den tidsramme der er defineret for formelt at leve op til kravene for at kunne indstille den valgte Fanrepræsentant

 

FORSLAG 2 (gælder fra 2023)

Jf. foreningens vedtægter §5 stk. 4, så fremgår det, at agendaen skal indeholde to punkter, der ikke praktiseres i dag. Det drejer sig om pkt. 11 ‘Valg af to suppleanter’ og pkt. 12 ‘Valg af revisor’.

Bestyrelsen foreslår derfor at punkt 11 samt 12 slettes helt fra dagsordenen i §5 stk. 4


 

FORSLAG 3 (gælder fra 2023)

Det fremgår ikke af foreningens vedtægter §5 stk. 11, hvad der skal ske i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen foreslår derfor denne tilføjelse:

Valg til Formand, Næstformand og Kasserer sker gennem fra én til flere afstemningsrunder for hvert hverv.

Opnår en kandidat ikke opbakning fra mere end halvdelen af de afgivne stemmer i første runde, sorteres den kandidat med færrest stemmer fra, hvorefter de øvrige fortsætter til næste runde.

Således stemmes der, indtil en kandidat modtager opbakning fra mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Er der total stemmelighed, vil den evt. siddende kandidat vinde posten. Er ingen af de tilbageværende en siddende kandidat, vil posten tildeles ved lodtrækning.


 

FORSLAG 4 (gælder fra 2023)

Det fremgår ikke af foreningens vedtægter §5 stk. 12, hvad der skal ske i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen foreslår derfor denne ændring:

Nuværende:

 • §5 stk. 12
  Valg af bestyrelsen sker gennem én afstemningsrunde, hvor hvert medlem har én stemme pr. menigt bestyrelsesmedlem, således at et medlem kan stemme på syv (7) forskellige menige bestyrelsesmedlemmer.

Ændres til:

 • §5 stk. 12
  Valg til bestyrelsen som menigt medlem sker gennem én til flere afstemningsrunder, hvor hvert medlem i første runde har én stemme pr. menig bestyrelsesmedlemspost der er på valg.Posterne til bestyrelsen tildeles efter flest modtagende stemmer i første runde.Skulle der opstå stemmelighed om en plads i bestyrelsen, så vil der foretages en næste afstemningsrunde, hvor de kandidater med færrest lige stemmeantal fortsætter til en anden runde. Andre kandidater der har opnået færre stemmer end de førnævnte kandidater, samt de kandidater der opnåede valg i første runde, vil bortfalde fra næste afstemningsrunde.I den næste afstemningsrunde vil der således kun kunne stemmes på de kandidater der opnåede færrest lige stemmeantal. Hvert medlem vil kun have én stemme i denne anden runde.Skulle der igen opstå total stemmelighed, vil den evt. siddende kandidat vinde posten.Er ingen af de tilbageværende en siddende kandidat, eller de begge er siddende, vil posten tildeles ved lodtrækning blandt de kandidater der opnåede flest stemmer i anden afstemningsrunde.

 

FORSLAG 5 (gælder fra 2023)

Jf. foreningens vedtægter, så er der deadline d. 1. januar for at opstille til posten som Fanrepræsentant.

Grundet Nytår og hensynet til det er frivilligt arbejde er det ikke hensigtsmæssigt at have d. 1. januar som deadline.

Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændring:

Nuværende:

 • §10, stk. 4. En person, der ønsker at opstille som kandidat, indsender en skriftlig opstilling til bestyrelsen senest 1. januar. Af opstillingen skal fremgå, hvordan kandidaten opfylder betingelserne i stk. 8.
  Bestyrelsen kvitterer skriftligt for modtagelsen af opstillingen.

Ændres til:

 • §10, stk. 4. En person, der ønsker at opstille som kandidat, indsender elektronisk en skriftlig opstilling til bestyrelsen senest 6. januar. Af opstillingen skal fremgå, hvordan kandidaten opfylder betingelserne i stk. 8. Bestyrelsen kvitterer skriftligt for modtagelsen af opstillingen senest 4 dage efter modtagelsen.

 

FORSLAG 6 (gælder fra 2023)

Af foreningens vedtægter fremgår det, at bestyrelsen fastsætter en ramme for valgkampen og at den offentliggøres 1. januar.

Grundet Nytår er dette ikke altid realistisk for en bestyrelse at overholde.

Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændring:

Nuværende:

 • §10, stk. 14

Bestyrelsen fastsætter en ramme for valgkampen. Denne offentliggøres 1. januar, og hvis rammen overskrides, har bestyrelsen myndighed til at diskvalificere den pågældende kandidat.

Ændres til:

 • §10, stk. 14

Bestyrelsen fastsætter en ramme for valgkampen. Denne offentliggøres snarest muligt efter d. 6. januar og senest d. 20. januar. Hvis rammen for valgkampen overskrides af en eller flere kandidater, har bestyrelsen myndighed til at diskvalificere den/de pågældende kandidat(er)


 

FORSLAG 7 (gælder fra 2023)

Tilføjelse af en ny paragraf:

 • §10, stk. 15

Fanrepræsentantens arbejde i Brøndbyernes IF Fodbold A/S er frivilligt arbejde for Fanafdelingen. Såfremt der udbetales et honorar eller en løn i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, skal dette doneres til Fanafdelingen. Det beløb der overføres til Fanafdelingen skal svare til udbetalingen efter evt. skat og andre omkostninger er fratrukket, således at Fanrepræsentantens donation vil være omkostningsneutral for selvsamme.


 

De følgende forslag vil først træde i kraft i 2024:

FORSLAG 8 (gælder fra 2024)

Såfremt, at forslag 8 bliver godkendt, vil det først træde i kraft fra den ordinære generalforsamling i 2024 og dermed først fuldt implementeret i 2025.

Jf. foreningens nuværende vedtægter §5 stk. 4, så gælder alle valg til foreningens bestyrelse for ét år.

For at sikre større kontinuitet i arbejdet i bestyrelsen, så foreslår bestyrelsen at §5 stk. 4 ændres til alle poster i bestyrelsen i Fanafdelingen er for to år. (Dvs. dette ikke vil omfatte valget som Fanrepræsentant)

Bestyrelsen består af Formand, Næstformand, Kasserer og op til syv menige bestyrelsesmedlemmer. For at undgå der er valg til alle poster i bestyrelsen samme år, så skal der tilføjes §5, stk. 14

I lige år er posterne som Formand og Næstformand samt tre (3) menige bestyrelsesposter på valg

I Ulige år er posten som Kasserer og fire (4) menige bestyrelsesposter på valg

Hvis en post kommer til valg utidigt, så vil perioden følge posten og ikke personen.

Forslaget medfører ændringer af andre dele af vedtægterne:

 • §5 stk. 4:

Pkt. 7 Valg af Formand

Ændres til:

Pkt. 7 Valg af Formand. Kun i Lige år (eller hvis Formanden udtræder)

Pkt. 8 Valg af Næstformand

Ændres til:

Pkt. 8 Valg af Næstformand. Kun i Lige år (eller hvis Næstformanden udtræder)

Pkt. 9 Valg af Kasserer

Ændres til:

Pkt. 9 Valg af Kasserer. Kun i Ulige år (eller hvis Kassereren udtræder)

Pkt. 10 Valg af op til syv menige bestyrelsesmedlemmer

Ændres til:

Pkt. 10 Valg af op til tre menige bestyrelsesmedlemmer i Lige år og fire menige medlemmer i Ulige år. Såfremt ét eller flere medlemmer er stoppet utidigt, vil disse poster også være på valg.

(Såfremt forslag 4 vedr. §5 stk. 12 vedtages, vil følgende ændres:)

 • §5 stk. 12:

Valg af bestyrelsen sker gennem én afstemningsrunde, hvor hvert medlem har én stemme pr. menigt bestyrelsesmedlem, således at et medlem kan stemme på syv (7) forskellige menige bestyrelsesmedlemmer

Ændres til:

(Såfremt forslag 4 IKKE vedtages forinden, så vil §5 stk. 12 ændres til som følge af dette forslag:)

Valg af menige medlemmer til bestyrelsen sker gennem én afstemningsrunde, hvor hvert medlem har én stemme pr. menig bestyrelsespost der er på valg.

(Såfremt forslag 4 ER vedtaget forinden, så vil §5 stk. 12 som beskrevet i forslag 4, blive suppleret med følgende:)

Stemmefordelingen afgør hvilke kandidater der opnår valg for hhv. en toårig periode og etårig periode, såfremt en post er på valg utidigt. Herved opnår de kandidater med flest stemmer valg for en toårig periode.

I tilfælde af en stemmelighed udelukkende er afgørende for valg for en to- eller etårig periode, vil dette afgøres efter lodtrækning.

Skrevet af

Spred ordet